Zimbabwe Farmers' Union

Mamiriro emwaka wa2017/18

01 Nov 2017

Nyanzvi dzinoona nezve mamairiro ekunze dzichitungamirirwa ne bazi rehurumende rinoona nezve mamiriro ekunze (Meteorological Services Department of Zimbabwe) dzakagara pasi dzakaita ongororo ye mwaka wa 2017/ 18. Izvi zvakaitwa mushore me ongororo yakaitwa nenyika dzemu SADC (Southern Africa Regional Climate Outlook Forum). Bazi rinoona nezve mamiriro ekunze rakazivisa nyika zvinogona kuvapo mumwaka wa 2017/18. Ziviso iyi yakaitwa mumusangano mukuru wehwehurukuro yemamirio ekunze (National Climate Outlook Forum). Mukataridza mamiro ekunze mwaka wa 2017/18 wakaiswa mi mwaka miviri dzinoti) Oct kusvika Dec 2017 (OND) ne January kusvika March 2018 (JFM). Nzvika yedu ye Zimbabwe yakadamburwa zvakare kuiswa munharaunda nhatu dzinoti; nharunda yekutanga (Region 1), nharaunda yepiri (Region 2) ne nharaunda ye tatu (Region 3) .

 

Manairo emvura anotarisirwa munguva ya Oct kusvika December 2017

Nharaunda yekutanga (Region 1):

Munzvimbo dzinoti Harare, Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, chikamu che Midlands and ne nzvimbo zhinji dze Manicaland mvura inotarisirwa kunaya ne huwandu hwakanaka munguva iyi. Asi mvura inotarisirwa kunyatso naya zvakanka kubva mwedzi waMbudzi

Nharaunda yepiri (Region 2)

Munzvimbo dzinoti Matebeleland North, dzimwe nzvimbo dze Midlands ne dzimwe nzvimbo dze Mashonaland West mvura inotarisirwa kunaya zviripasi pehuwandu hunotarisirwa. Zvichireva kuti mwaka unotarisirwa kunonoka kutanga

 

Nharaunda yetatu (Region 3)

 

Nzvimbo dzinoti Masvingo, nzvimbo zhinji dze Midlands, nzvimbo zhinji dze Matebeleland South nedzimwe nzvimbo dze Manicaland mvura inotarisirwa zvakare kunaya zviripasi pehuhwandu hunotarisirwa. Zvirichireva kuti mwaka unotarisirwa kunonoka kutanga

 

Kunaya kwe mvura munguva ya January kusvika March 2018

 Nyika yose inotarisirwa kuva nemvura yakawanda kupfura muyero unotarisirwa

Mhedziso yamamiriro emwaka wa 2017 /18

  • Mumwedzi wa Gumiguru mvura inenge isina kutsarukana, mvura inotarisirwa kunaya zvakanaka kubva mwedzi waMbudzi
  • Parizvino murimi wese anofanirwa kunge ave nezvekurimisa zvese zvinodiwa
  • Varimi vanokurudzirwa kushara mbesa dzinoenderana nenzvimbo yavo, varikunzvimbo dzine mwaka uchanonoka kutanga vanokurudzirwa kushara mbesa dzino kasika kuibva uye dzinoshingirira zuva
  • Vane madiridziro vanokurudzirwa kusamirira mvura yemudenga asikudyara nemvura yemadiridziro
  • Pakuita mabasa emumaminda varimi vanokurudzirwa mungava neguva kuteerera mamiriro ekunze emazuva gumi anotevera (10 day forecast)
  • Kuita murimi awane ruzivo rwemamiriro ekununze anotevera anofanirwa kuenda kubazi rinoona nezve mamiriro ekunze rinowanikwa madunhu ese enyika

 

Yeuchidzo: Mamiro emwaka acharamba achiongororwa mukufamba kwenguva, zvakadaro murimi anokurudzirwa kushanda zvakanyanya nebazi rinoona nezvimamiriro ekunze